Drugi etap certyfikacji. 
Szkolenie zakończone zadaniem certyfikującym

Szkolenie zostało przygotowane w dwojakiej formie: e-learningu oraz warsztatów. Podczas e-learningu zostaną pokazane zarówno podstawowe jak i zaawansowane możliwości platformy WIKAMP. Podczas warsztatów uczestnicy szkolenia będą mieli do wykonania określone zadania z zakresu podstawowych i mniej zaawansowanych funkcji platformy WIKAMP. Dla osób zainteresowanych prezentowanymi zagadnieniami o większym stopniu zaawansowania oferujemy szkolenia indywidualne, w których szczegółowo zostanie omówione dane zagadnienie. Dopuszcza się zorganizowanie szkolenia dla małej grupy osób zainteresowanych dokładnie taką samą tematyką.

 

Zakres szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

 • prezentowania treści w formie książki elektronicznej; 
 • zorganizowania lekcji jako narzędzia umożliwiającego zamieszczanie treści z możliwością sprawdzenia poziomu przyswojonej wiedzy;
 • organizacji rezerwacji terminów egzaminów;
 • prezentowania oceny z aktywności studenta odbywającej się poza platformą 
 • podstawowe możliwości dziennika ocen dostępnego na platformie WIKAMP;
 • tworzenia testów z wykorzystaniem różnego typu pytań oraz ich oceniania;
 • prezentowania multimedialnych treści, wymagających czynnego udziału uczestnika.
 • dodatkowo zaprezentowana zostanie darmowa usługa Centrum E-Learningu, adresowana do pracowników PŁ, zamieszczania w przedmiocie prezentacji PowerPoint w formie niemożliwej do pobrania i skopiowania.

 Szczegółowy zakres szkolenia znajduję się w dalszej części tej strony

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze ukończenie szkolenia wstępnego “C1 - Jak rozpocząć pracę z WIKAMP?” Dla osób, które nie ukończyły szkolenia wstępnego, ale posiadają wiedzę z tematyki obejmującej szkolenie przewidziany jest test kwalifikacyjny, którego ukończenie z pozytywnym wynikiem warunkuje udział w szkoleniu “C2 - Wykład na platformie”. Termin podejścia do testu zostanie ustalony indywidualnie z uczestnikiem szkolenia.

  

Organizacja szkolenia

Maksymalnie w szkoleniu może uczestniczyć 8 osób.

Do dyspozycji uczestników szkolenia zostanie przygotowany przedmiot, który będzie zawierać między innymi: książkę elektroniczną, test warsztatowy, lekcją warsztatowa, rezerwacje terminu egzaminu, prezentację w formie niemożliwej do pobrania, interaktywne multimedia, moduł do wpisywania ocen za zewnętrzny egzamin/zaliczenie. Uczestnik będzie miał możliwość aktywnego uczestnictwa w lekcji, podejścia do testu, obejrzenia prezentacji i innych multimediów - czyli zobaczy przedmiot z perspektywy studenta. Dodatkowo uczestnicy będą mięli do dyspozycji przedmiot, w którym wcielą się w rolę nauczyciela/prowadzącego i będą wykonywać zadania warsztatowe podczas szkolenia. 

Przewidziany czas szkolenia to: około 6h

  

Warunki ukończenia szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą musieli wykonać zadanie certyfikujące w celu otrzymania certyfikatu kompetencji w obszarze e-learningu. Zadanie certyfikujące będzie polegało na zrobieniu jednego z dwóch zadań (do wyboru):

 1. Wykonanie książki elektronicznej składającej się z dwóch rozdziałów. Każdy rozdział powinien mieć dwa podrozdziały. Wykonanie testu zawierającego 3 pytania. Każde pytanie powinno być innego typu. Test powinien zawierać krótkie wprowadzenie i określony czas na jego rozwiązanie. Maksymalna ocena (punkty) za test wynosi 100. Do testu mogą być trzy podejścia. Ocena końcowa liczy się z ostatniego podejścia.

 2. Wykonanie lekcji składającej się z trzech stron zawierających treści i trzech pytań. Pytania mogą być dowolnego typu. Lekcja ma mieć charakter ćwiczeniowy, z której ocena nie jest wstawiana do dziennika, i do której można podchodzić wielokrotnie.

Zadanie może być wykonane w przedmiocie, w którym uczestnik pracował podczas szkolenia lub w innym - prowadzonym przez nauczyciela na platformie WIKAMP. Zadanie certyfikujące należy wykonać w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia szkolenia i zgłosić ten fakt w odpowiednim wątku w forum szkoleniowym ze wskazaniem miejsca wykonania zadania (w formie linku do poszczególnych aktywności). Dla osób posiadających kompetencje z zakresu tego szkolenia, zdobyte w ramach innych szkoleń lub własnym doświadczeniem, dopuszcza się ukończenie szkolenia jedynie poprzez wykonanie zadania certyfikującego, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach. Decyzję o zastosowaniu tej formy podejmuje Dyrektor Centrum E-Learningu.

 

Szczegółowy opis szkolenia:

 

1. Posługiwanie się elektroniczną książką – narzędziem do prezentowania treści.

E-Learning:

 • prezentacja przykładowej książki składającej się z kilku rozdziałów i podrozdziałów.
 • omówienie i zaprezentowanie sposobu dodania książki do przedmiotu oraz dodawania treści z podziałem na rozdziały i podrozdziały.

 

2 . Zamieszczanie prezentacji Power Point w kursie bez możliwości pobierania

E-Learning:

 • Centrum E-Learningu udostępnia darmową usługę dodawania w przedmiocie prezentacji PowerPoint w formie niemożliwej do pobrania i skopiowania. Prezentacja może przybierać różne formy przejść slajdów oraz zawierać dodatkowe przydatne opcje,widoki itp. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane różne formy tej samej prezentacji. Każdy pracownik PŁ może zlecić Centrum E-learningu dodanie prezentacji do swojego przedmiotu w wybranej formie prezentowanej podczas szkolenia
   

3. Tworzenie lekcji jako narzędzia do prezentowania wiedzy oraz weryfikacji stopnia opanowania materiału.

E-Learning:

 • omówienie i zaprezentowanie możliwości lekcji w zakresie tworzenia różnych typów stron oraz realizacji przejść pomiędzy nimi.
 • prezentacja sposobów przeglądania raportów i logów (podejść studenta do lekcji - odpowiedzi na pytania sprawdzające).

Warsztaty:

Umiejętności zdobyte na warsztatach (i e-learningu):

 • tworzenie lekcji jako narzędzia służącego do realizacji interaktywnego wykładu w formie elektronicznej
 • przeprowadzenie lekcji powtórkowej (przygotowanie do egzaminu lub zaliczenia) w ramach której student może przypomnieć sobie informacje prezentowane na wykładach oraz sprawdzić swoją wiedzę podczas próbnego testu
 • samodzielne wykonanie prostej lekcji (wykorzystanie  przejść pomiędzy różnymi zagadnieniami, nadanie logicznej kolejności prezentowanych materiałów)
 • sposób tworzenia pytań w lekcji (wskazanie możliwych typów pytań) 
 • wykorzystanie lekcji jako narzędzia do oceniania wiedzy (ustawienia dotyczące przyznanej punktacji, przegląd podejść studenta)

Przebieg warsztatów:

 • utworzenie jednej lekcji składającej się z 3 stron z treścią i trzech stron z pytaniami. Lekcja ma mieć charakter ćwiczeniowy, z której ocena nie jest wliczana do dziennika i do której można podchodzić wielokrotnie. Można też kilka razy próbować odpowiedzieć na pytania. 
 • utworzenie przejść cofających uczestnika do ponownego zapoznania się z materiałami w przypadku źle udzielonej odpowiedzi
 • przejście lekcji w roli studenta

 

4. Tworzenie i ocenianie testów sprawdzających wiedzę z wykorzystaniem różnorodnych pytań, w tym:

E-Learning:

 • prezentacja przykładowego testu egzaminacyjnego, który będzie zawierał większość typów pytań dostępnych na platformie WIKAMP.
 • prezentacja testu adaptatcyjnego - tekstu, w którym student może wielokrotnie odpowiadać na pytanie i otrzymywać lub nie otrzymywać kary w postaci odejmowanych punktów za błędne odpowiedzi.
 • prezentacja testu CBM (Certainty-Based Marking) - testu, w którym należy określić stopień pewności udzielanej odpowiedzi. Test wymusza większą świadomość udzielanych odpowiedzi i jest to jedyny test, w którym student może otrzymać punkty ujemne.

Warsztaty:

 • omówienie i zaprezentowanie sposobu tworzenia 3 pytań (według wyboru uczestników szkolenia).
 • omówienie i zaprezentowanie bazy pytań, w tym kategorii pytań
 • omówienie i zaprezentowanie dodawania do testu losowo wybranych pytań z puli.
 • omówienie i zaprezentowanie najważniejszych ustawień testu.
 • utworzenie jednej przykładowej kategorii pytań.
 • utworzenie mini bazy pytań składającej się z 3 omawianych typów pytań. 
 • dodanie do kursu testu, składającego się z kilku pytań wybranych losowo z bazy pytań powstałej podczas szkolenia. Do testu mają być wyznaczone trzy podejścia. Liczy się ocena z ostatniego podejścia. Pełne podsumowanie testu ma być widoczne dla studenta tylko natychmiast po rozwiązaniu testu. Po wylogowaniu student ma wgląd tylko w ocenę i punkty za test. Podgląd nie jest już dostępny.
 • rozwiązanie testu z roli studenta. Przegląd testowego podejścia ze zmianą punktacji za pytanie.

 

5. Rezerwacja terminów egzaminów

E-Learning:

 • omówienie kwestii zarządzania rezerwacją oraz możliwości jej  wykorzystania jako narzędzia umożliwiającego uzyskanie w łatwy i przystępny sposób wykazu osób rezerwujących dany termin zdarzenia np. egzaminu (nie jest to rezerwacja sali na egzamin)
 • prezentacja przykładowych rezerwacji terminów egzaminu, w tym: prezentacja rezerwacji jednego terminu egzaminu; prezentacja rezerwacji jednego z trzech terminów egzaminów; prezentacja rezerwacji dwóch z trzech terminów egzaminów.
 • omówienie sposobu dodania rezerwacji jednego terminu egzaminu.
 • omówienie sposobu dodania rezerwacji terminu egzaminu w wersji wyboru jednego z trzech terminów.
 • omówienie sposobu dodania rezerwacji terminu egzaminu w wersji wyboru dwóch z trzech terminów.
 • utworzenie prostej rezerwacji

 

6. Prezentowanie/dodawanie/ręczne wystawianie ocen za aktywność wykonywaną poza platformą (np. egzamin ustny lub pisemny)

E-Learning:

 • omówienie i zaprezentowanie możliwości zadania offline w ramach wystawiania ocen z egzaminu zewnętrznego. Prezentacja będzie obejmować przedstawienie sposobu umieszczania ocen w przedmiocie (wraz z jednoczesną wysyłką do studentów powiadomień o tym zdarzeniu)

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 stycznia 2020, 14:20