• Niewidoczne dla studentów
  Obecny

  Nowa usługa Centrum E-Learningu

  Wirtualne aule dla 500 słuchaczy i pięćdziesiąt 60-osobowych wirtualnych sal seminaryjnych to najnowsza oferta Centrum E-Learningu. Politechnika Łódzka jako pierwsza uczelnia w regionie oferuje platformę seminariów internetowych, tzw. webinarów, dostępną dla wszystkich pracowników oraz studentów. Jednorazowo w naszych wirtualnych pracowniach może przebywać kilka tysięcy osób!

  Nowa platforma w naszym wirtualnym kampusie WIKAMP jest dostępna dla wszystkich pracowników, którzy pragną ułatwić sobie komunikację w pracach grupowych, projektach czy badaniach. W webinariach mogą brać udział pracownicy i studenci dowolnej uczelni na świecie.

  dr inż. Rafał Grzybowski, dyrektor Centrum

  czytaj  więcej...

  • NASZA MISJA - NASZ CEL

   Niewidoczne dla studentów
   Obecny

   Celem Centrum E-Learningu Politechniki Łódzkiej jest wspieranie kształcenia w zakresie rozwoju nowoczesnych metod i technologii edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wykorzystywania ich we wszystkich obszarach kształcenia realizowanego przez Politechnikę Łódzką.

   Podstawowym zadaniem CEL jest wspieranie rozwoju e-learningu w Uczelni poprzez:

   • zarządzanie uczelnianą Platformą e-Learningową WIKAMP w wymaganym zakresie oraz jej rozwój;
   • wspieranie działań organizacyjnych jednostek Uczelni związanych z rozwojem kompetencji w obszarze e-learningu;
   • koordynowanie prac nad rozwojem e-learningu w Politechnice Łódzkiej;
   • szkolenie pracowników PŁ z metodyki i technologii e-learningu, organizowanie szkoleń komercyjnych z tego zakresu;
   • wsparcie procesu kształcenia, dokształcania i samokształcenia na Uczelni i komunikacji w ramach tego procesu;
   • realizowanie projektów mających na celu rozwój nowoczesnych metod i technologii edukacyjnych na Politechnice Łódzkiej;
   • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami e-learningu;
   • świadczenie usług komercyjnych z zakresu e-learningu i innych nowoczesnych technologii edukacyjnych;
   • prowadzenie serwisów informacyjnych PŁ w wymaganym zakresie.

   CEL prowadzi działania zmierzające do unowocześniania procesu dydaktycznego w oparciu o współpracę z przemysłem oraz innymi jednostkami dydaktycznymi i naukowymi zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

   Centrum wspiera inicjatywy Uczelni związane z rozwojem kompetencji w obszarze e-learningu.

   webnet

   • USŁUGI CENTRUM E-LEARNINGU

    Niewidoczne dla studentów
    Obecny

    • Tworzenie profesjonalnych serwisów i portali e-learningowych dla firm.
    • Opracowanie tematycznych kursów e-learningowych oraz kursów masowych (MOOC) według światowych standardów.
    • Organizowanie webinariów dla pracowników i studentów PŁ
    • Wynajem i obsługa pokoi webinariów dla firm.
    • Koordynowanie wszelkich prac związanych z e-learningiem w PŁ.
    • Szkolenia z zakresu e-learningu dla pracowników PŁ.
    • Utrzymywanie i udostępnianie sali egzaminacyjnej dla pracowników PŁ.
    • Tworzenie aplikacji internetowych wspomagających prace jednostkom uczelni.
    • Wdrażanie usług informacyjnych platformy WIKAMP dla wszystkich jednostek PŁ.
    • Obsługa systemu wydawania haseł dostępu do systemów komputerowych uczelni dla wszystkich studentów PŁ.
    • Wdrażanie i organizowanie systemu rezerwacji sal na potrzeby jednostek PŁ.
    • Wsparcie techniczne i metodyczne dla pracowników PŁ.
    • Organizowanie ankiet dla studentów i pracowników PŁ na platformie WIKAMP.
    • Wdrażanie narzędzia rezerwacji miejsc na różne wydarzenia dla studentów i pracowników PŁ.
    • Prowadzenie systemu komunikatorów "Komunikaty PŁ" i "Strefa Kierowników".
    • Administrowanie i rozbudowa platformy WIKAMP.
    • WEBINARIA NA POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

     Niewidoczne dla studentów
     Obecny

     Webinaria to nic innego jak wykłady, seminaria, szkolenia czy spotkania grupy projektowej, które w odróżnieniu od swoich tradycyjnych odpowiedników, odbywają się w wirtualnych pokojach, za pośrednictwem Internetu. Uczestnicy razem z prowadzącym spotykają się w czasie rzeczywistym w specjalnie do tego wydzielonej przestrzeni w sieci. Mają dostęp do wspólnej tablicy, współdzielonego pulpitu komputera czy prezentacji. Mogą widzieć się i słyszeć dzięki kamerom i mikrofonom podłączonym do komputera (wystarczy popularna kamera wbudowana w każdy notebook). Uczestnicy spotykają się więc nie odchodząc od swojego biurka lub w podróży, oszczędzając czas i koszty podróżowania do wspólnego miejsca spotkania tradycyjnego.

     webinar

     Z dniem 1 marca 2018, nasz wirtualny kampus WIKAMP, zyskał wirtualną Aulę w której jednorazowo może zasiąść 500 słuchaczy oraz dziesięć wirtualnych sal seminaryjnych o pojemności 50 osób każda. Jednorazowo w naszych wirtualnych pracowniach może więc przebywać aż 1000 osób!

     Tym samym Politechnika Łódzka stała się pierwszą Wyższą Uczelnią w regionie, oferującą tego typu platformę, dostępną dla wszystkich pracowników oraz studentów!

     Poza zajęciami prowadzonymi w formie e-learningu platforma jest dostępna dla wszystkich pracowników, którzy pragną ułatwić sobie komunikację w pracach grupowych, projektach czy badaniach. W naszych webinariach mogą brać udział pracownicy i studenci dowolnej uczelni na świecie. 

     Aby dotrzeć do naszych wirtualnych pracowni należy wejść do wirtualnego kampusu (https://edu.p.lodz.pl) i wybrać kafelek "Strefa webinariów"

     • SZKOLENIA I CERTYFIKACJA NAUCZYCIELI

      Niewidoczne dla studentów
      Obecny

      W ramach kompleksowej obsługi pracowników Politechniki Łódzkiej, Centrum E-Learningu opracowało zestaw szkoleń ułatwiających rozpoczęcie przygody z e-learningiem oraz kompleksowe zapoznanie się z możliwościami WIKAMP. Wszystkie szkolenia są oczywiście bezpłatne dla wszystkich pracowników naszej uczelni.

     • WIRTUALNY KAMPUS PŁ - WIKAMP

      Niewidoczne dla studentów
      Obecny
      • System dostarczający nauczycielom i studentom narzędzi kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.
      • System wszechstronnej komunikacji pomiędzy wszystkimi pracownikami i studentami Politechniki Łódzkiej.
      • Ogólnouczelniany  System Informacyjny dostępny dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej.
      • System umożliwiający udostępnianie firmom i instytucjom współpracującym z Politechniką Łódzką wszystkich funkcjonalności wspomagających proces kształcenia, zarówno w formie nieodpłatnej jak i płatnej. 


      W 2010 roku rozpoczęto na Politechnice Łódzkiej budowę ogólnouczelnianej platformy wirtualnego kampusu. Głównymi wykonawcami merytorycznymi projektu są pracownicy Instytutu Informatyki PŁ, a obecnie Centrum E-Learningu PŁ. Wdrożona w ramach tego projektu platforma WIKAMP uzupełnia istniejące na Politechnice Łódzkiej systemy komputerowe o funkcjonalności wspierania kształcenia poprzez nauczanie hybrydowe, e-learning, komunikację grupową. Pełni także wszechstronne funkcje informacyjne dla poszczególnych grup pracowniczych.
      Podstawowym zadaniem systemu Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej (WIKAMP) jest komunikacja w ramach uczelni oraz prezentacja materiałów dydaktycznych, organizowanie i rozliczanie różnorodnych aktywności użytkowników, a także ocenianie globalnych i indywidualnych efektów kształcenia na poziomie przedmiotu. System dostarcza informacji niezbędnych dla rozliczania indywidualnej ścieżki kształcenia studenta. Rozliczanie studenta z przebiegu całości kształcenia (wielu przedmiotów) jest zadaniem innych systemów działających w ramach PŁ. Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej jest tu jedynie dostawcą informacji o dokonaniach studentów w ramach poszczególnych przedmiotów (szkoleń, kursów). Z usług platformy korzysta kilkuset nauczycieli akademickich (na niektórych wydziałach z narzędzi platformy korzysta ponad 90% nauczycieli).
      Prowadzone na platformie liczne serwisy informacyjne o wydarzeniach i pracach poszczególnych jednostek organizacyjnych, bazy obowiązujących aktów normatywnych, systemy zamawiania książek i rejestracji wniosków oraz wielopoziomowe komunikatory i tablice ogłoszeń powodują, że obecnie WIKAMP zintegrowany z pocztą elektroniczną uczelni skupia 90% przepływu informacji wewnątrz Politechniki Łódzkiej.
      WIKAMP jest systemem otwartym, stale rozbudowywanym, umożliwiającym integrację z działającymi dotychczas na Politechnice Łódzkiej, bądź tworzonymi w poszczególnych jednostkach systemami, przy wykorzystaniu ogólnoświatowych standardów. Warstwa prezentacji interfejsu użytkownika WIKAMP odzwierciedla istniejącą zdecentralizowaną strukturę zarządzania Politechniki Łódzkiej. Każdy Wydział jest reprezentowany na platformie poprzez Wirtualny Wydział WIKAMP, posiadający własny adres domenowy i grupujący podległe mu kierunki studiów, pracowników i studentów. W przestrzeniach wirtualnych każdego Wydziału znajdują się przedmioty za które jest on odpowiedzialny.

      Działająca w ramach systemu platforma zapewnia bardzo sprawną komunikację pomiędzy użytkownikami na poziomie globalnym (wszyscy użytkownicy), wydziału, kierunku, semestru, przedmiotu (wszyscy zapisani na przedmiot), grupy studenckiej (wszyscy przypisani do grupy ćwiczeniowej) lub mieszanym. WIKAMP jest dostępny dla wszystkich pracowników i studentów PŁ, a liczba jego użytkowników przekracza 25 tysięcy.
      WIKAMP umożliwia także udostępnianie firmom i instytucjom zewnętrznym wszystkich funkcjonalności wspomagających proces kształcenia, zarówno w formie nieodpłatnej jak i płatnej. Funkcjonalności te (np. kursy) mogą być wykorzystywane zarówno w konwencji klasycznego nauczania na odległość, jak i nauczania hybrydowego.
      Podstawową platformą programową dla Wirtualnego Kampusu Politechniki Łódzkiej jest system typu open source znany pod nazwą Moodle, wzbogacony o doświadczenia i oprogramowanie wytworzone w Instytucie Informatyki PŁ oraz Centrum E-Learningu, zapewniające niestandardowe funkcjonalności oraz integrację z pozostałymi systemami PŁ.

      Narzędzia kursu