FAQ - najczęściej zadawane pytania

 • Jakie są wymagania formalne uczestnictwa w studiach?
  Wyłącznie ukończone studia co najmniej: I stopnia wg Deklaracji Bolońskiej, lub studia magisterskie tzw. jednolite. Ukończenie studiów musi być potwierdzone dyplomem lub odpisem dyplomu. Nie ma ograniczeń co do dziedziny ukończonych studiów.
 • Co oznacza termin "Zapisy do grupy rezerwowej"?
  Liczność uczestników grupie jest ograniczona. Jeżeli liczba deklaracji uczestnictwa osiągnie dopuszczalne maksimum, deklaracje są nadal przyjmowane i dokonywany jest zapis kandydata do grupy rezerwowej.
  Kandydaci z listy rezerwowej mogą stać się uczestnikami studiów w dwóch przypadkach:
  1. Rezygnacja kandydata z listy podstawowej - wówczas zwolnione miejsce zajmuje kandydat z listy rezerwowej według kolejności zapisania
  2. Utworzenie dodatkowej grupy zajęciowej - jest to możliwe, o ile liczność grupy rezerwowej osiągnie wymagane minimum, ORAZ dostępna jest wolna sala i przede wszystkim obciążenie kadry prowadzącej studia pozwala na prowadzenie dodatkowych zajęć. Ze względu na ten ostatni warunek decyzja o utworzeniu dodatkowej grupy jest możliwa dopiero po wyklarowaniu się planów zajęć studiów I i II stopnia, co zazwyczaj ma miejsce w pierwszej dekadzie października.
  Kandydaci z grupy rezerwowej, którzy ze względu na brak miejsc nie mogli uczestniczyć w danej edycji studiów, są traktowani priorytetowo w ramach rekrutacji na kolejną edycję.
 • Czy nie-informatycy mogą wziąć udział w studiach?
  Formalnie nie ma ku temu żadnych przeszkód. Warto jednak pamiętać, że osoby całkowicie nie związane z branżą IT mogą napotkać problemy z postrzeganiem kontekstu, w jakim znajduje się poruszane na studiach zagadnienie. W rezultacie mogą pojawić się trudności z percepcją wiedzy i umiejętności. Wskazane jest więc, aby uczestnicy charakteryzowali się bieżącym kontaktem z problemami szeroko pojętej informatyki.
 • Czy opłata za studia pokrywa wszystkie koszty?
  Tak, opłata za studia pokrywa koszty uczestnictwa w zajęciach i wszelkich materiałów potrzebnych do ukończenia studiów. Dodatkowa opłata administracyjna (obecnie w wysokości 30 PLN) na rzecz administracji rektorskiej jest pobierana przy wydawaniu świadectwa ukończenia.
 • Czy opłata za studia może być rozłożona na raty?
  Tak, istnieje możliwość wpłaty należności w maksymalnie czterech równych ratach. Terminy i wysokość wpłat określane są w zawieranej między Uczelnią a Uczestnikiem umowie o warunkach kształcenia na studiach podyplomowych.
 • Kiedy należy wnieść opłatę za studia?
  Terminy i wysokość wpłat określane są w zawieranej między Uczelnią a Uczestnikiem umowie o warunkach kształcenia na studiach podyplomowych. Nie należy dokonywać żadnych wpłat przed otrzymaniem informacji o uruchomieniu edycji studiów.
 • Czy otrzymam potwierdzenie uregulowania opłaty za studia?
  Tak, do każdej wpłaty wystawiamy fakturę VAT.
 • Czy podawana w ofercie opłata za studia jest kwotą brutto czy netto?
  Stawka VAT dla działalności edukacyjnej wynosi 0%.
 • Czy program studiów przewiduje pracę końcową?
  Tak, wymóg takiej pracy nakładają regulacje prawne. Ukończenie "regularnych" zajęć, bez ukończenia pracy końcowej, nie daje prawa do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 13 października 2016, 01:05