Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, adres siedziby: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt mailowy: - iod@adm.p.lodz.pl tel. 42 631 20 39;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapisu na kursy oraz szkolenia oraz wykorzystywane do celów statystycznych, edukacyjnych i promocyjnych;
  4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
  5. Przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  7. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania;
  8. Podanie danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia zapis na kurs lub szkolenie którym jest Pan/Pani zainteresowany-a;
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

Powrót do ekranu logowania/rejestracji