Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, Centrum Językowe PŁ informuje, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Politechnika Łódzka, adres siedziby: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt mailowy: rbi@adm.p.lodz.pl, tel. 426312039;

3) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania w ramach zapisów na lektorat z języka obcego,  w tym dla archiwizacji;

4) posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

5) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

6) podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

7) decyzje podejmowane wobec Ciebie i Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

_______________________________

Powrót do ekranu logowania/rejestracji